Struktura obecního úřadu - Obecní úřad - Obec Vnorovy

Struktura obecního úřadu

Matrika:

Ing. Zdeňka Motyčková, tel. 518 309 543, e-mail: motyckova(zavinac)vnorovy.cz

Všeobecná správa:

Blanka Endrychová, tel. 518 309 544, e-mail: endrychova(zavinac)vnorovy.cz
Jarmila Pišanová, tel. 518 309 540, e-mail: pisanova(zavinac)vnorovy.cz
Zdenka Urbančíková, tel. 518 309 546, e-mail: urbancikova(zavinac)vnorovy.cz

Náplň činnosti matriky:

 • Matriční agenda
 • Vidimace a legalizace
 • CZECH POINT i na našem úřadě
 • Příjem žádostí o výpis z rejstříku tresů
 • Evidence obyvatel

Občanské průkazy - vyřizuje MěÚ Veselí nad Moravou

Od 1.1.2012 nebude možné požádat o vydání občanského průkazu na matrice Obecního úřadu ve Vnorovech, ale na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tedy nejblíže na Městském úřadu ve Veselí nad Moravou.

Při podání žádosti se dokládá pouze rodný list žadatele. Fotografie se nepřikládá (s výjimkou typu OP BLESK, kde je potřeba předložit 2 fotografie 35x45 mm).

Typy občanských průkazů, doba platnosti a poplatky:

 • OP se strojově čitelnými údaji bez čipu, doba platnosti 10 let, bez poplatku
 • OP se strojově čitelnými údaji bez čipu s kontaktním elektronickým čipem (e-OP), doba platnosti 10 let, poplatek 500,- Kč
 • OP občanu mladšímu 15 let, doba platnosti 5 let, poplatek 50,- Kč
 • výměna OP (za poškozený, ztracený, odcizený), doba platnosti 10 let, poplatek 100,- Kč
 • OP BLESK na dobu 1, 3 a 6 měsíců (dle důvodu žádosti), poplatek 100,- Kč

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Cestovní pasy - vyřizuje MěÚ Veselí nad Moravou

Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisu dítěte v cestovním dokladu rodiče. Od tohoto data musí mít i dítě při překročení státní hranice České republiky svůj vlastní doklad.

Pokud dítě cestuje pouze v rámci zemí Evropské unie, může mu rodič vyřídit vlastní občanský průkaz. Pro cesty mimo Evropskou unii je však zapotřebí, aby každý vlastnil cestovní pas.

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat pouze na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (Městský úřad Veselí nad Moravou) nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí. K žádosti o vydání prvního cestovního pasu dítěte předkládá jeho zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Osobní přítomnost dítěte je nutná, neboť se pořizuje biometrický snímek jeho obličeje. Správní poplatek u dítěte do 15 let činí 100 Kč a pas platí 5 let. Cestovní pasy s biometrickými údaji se vydávají do 30 dnů od podání žádosti. Cestovní pasy bez biometrických údajů (typu BLESK) se sice vydávají ve zkrácené lhůtě 15 dnů, ale dokládají se navíc 2 fotografie obličeje dítěte a správní poplatek činí 1000 Kč. Nezletilí od 15 do 18 let si žádají o vydání cestovního pasu sami, ale potřebují k tomu souhlas zákonného zástupce. Cestovní pas s biometrickými údaji pak stojí, stejně jako u dospělých, 600 Kč a platí 10 let. Cestovní pas typu BLESK pak stojí 1500 Kč, ale platí také pouze 6 měsíců.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR

Do 18-ti let - žádá rodič

 • rodný list dítěte
 • oddací list rodičů
 • OP jednoho z rodičů

Nad 18 let - žádá občan sám

 • rodný list
 • oddací list
 • OP

Ověřování podpisu a listin

Ověřování podpisů (legalizace) - předložit platný občanský průkaz, správní poplatek 30,- Kč za jeden podpis

Ověřování listiny (vidimace) – není třeba předkládat občanský průkaz, správní poplatek 30,- Kč za každou stránku

CZECH POINT i na našem úřadě

Obecní úřad Vnorovy - matrika je od 1.1.2008 jedním z poskytovatelů služby Czech POINT.

Poskytuje ověřené výpisy těchto centrálních registrů: - z katastru nemovitostí - z obchodního rejstříku - ze živnostenského rejstříku - z trestního rejstříku. Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytnout ověřený výpis.

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup.

Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Ověřené výstupy, které jsou veřejnými evidencemi (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík ), lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká, a to na základě předložení občanského průkazu.

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně OÚ. Výše poplatků za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v příloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z veřejné evidence je to 100,- Kč za první stránku a 50,- za každou další stránku, z neveřejné evidence (Rejstřík trestů) 100,- Kč.

Příjem žádostí o výpis z rejstříku trestů

 • občanský průkaz
 • správní poplatek 100,- Kč

Evidence obyvatel

 • přihlašovací lístek
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • ne-ní li žadatel vlastníkem nemovitosti, souhlas vlastníka nemovitosti (podpis na přihlašovacím lístku)
 • občanský průkaz
 • správní poplatek 50,- Kč

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

  Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál!Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.